Ravinaisten perustamiskokous pidettiin 13.10.1975 ravintola Valtakulman kabinetissa Lahdessa. 

 

Perustamiskokouksessa paikalla olivat Orvokki Wahlsten, Seija Wahlsten, Mirja-Sisko Oijala,
Helga Sandberg, Meeri Hallikas, Gunilla Mantere ja Eila Lehtovaara.


LAHDEN SEUDUN RAVINAISET ry:n SÄÄNNÖT (voimassa 13.7.2017 alkaen)

1 §:
Yhdistyksen nimi: Lahden Seudun Ravinaiset ry. Kotipaikka: Lahden kaupunki.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää raviurheilua ja toimia sen tunnetuksi tekemiseksi, erikoisesti naisten keskuudessa. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 §:
Tarkoituksensa toteuttamiseksi

1. Yhdistys järjestää kokouksia, retkeilyä, luonto-, huvi- ja virkistystilaisuuksia sekä kursseja.
2. Yhdistys järjestää naisohjastajille tarkoitettuja mestaruus- ja haasteajoja ja muita kilpailuja.
3. Yhdistys on yhteistoiminnassa paikallisen raviseuran ja muiden koti- ja ulkomaalaisten hevosjärjestöjen kanssa. 
    Yhdistys haluaa toimia yhteistyössä Suomen Ravinaisten liiton kanssa.
4. Yhdistys harjoittaa julkaisu- ja muuta valistus- ja tiedotustoimintaa.
5. Tarpeen vaatiessa asettaa eri työalojaan varten toimikuntia.
6. Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan eri yhteisöiltä ja yksityisiltä vapaaehtoisia kannatusmaksuja ja lahjoituksia 
    ja testamentteja sekä toimeenpanemaan asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittamaan 
    majoitus-, ravitsemus- ja kioskiliikettä sekä kustannustoimintaa.

3 §:
Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen raviurheilusta kiinnostunut nainen. Jäsenistä pidetään luetteloa. 
(Hallituksessa on 21.11.1994 sovittu alaikärajaksi 16 vuotta, ikäraja poistettiin 2016)

4 §:
Yhdistyksen jäsenmaksu määrätään vuosittain syyskokouksessa.

5 §:
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, jotka yhdistyksen syyskokous valitsee.
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi, siten että vuosittain aina kolme on erovuorossa. 
Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset arvalla. Puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

6 §:
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden jäsenen läsnä ollessa.

7 §:
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen yhdessä.

8 §:
Yhdistyksen kokousten koollekutsu tapahtuu joko kirjallisena tai sanomalehdessä viikkoa ennen kokousta.

9 §:
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-, maaliskuussa ja syyskokous syys-, lokakuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kaksi pöytäkirjatarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus.
4. Todetaan kokouksen läsnä olevat jäsenet.
5. Hyväksytään työjärjestys.
6. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus.
7. Esitetään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajien lausunto.
8. Päätetään hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus.
4. Todetaan kokouksen läsnä olevat jäsenet.
5. Hyväksytään työjärjestys.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.
8. Päätetään jäsenmaksun suuruus.
9. Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
10.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet.
11. Päätetään ilmoituslehdestä.
12. Käsitellään hallituksen ilmoitusasiat ja muut hallitukselle kirjallisesti kahta viikkoa ennen kokousta ilmoitetut asiat.

10 §:
Muut kokoukset. Yhdistyksen muissa kokouksissa käsitellään kulloinkin kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §:
Asiat ratkaistaan kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se kanta, 
johon puheenjohtaja on yhtynyt.

12 §:
Toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.


13 §:
Tilit on jätettävä toiminnantarkastuskertomuksineen hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

14 §:
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli 3/4 yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

15 §:
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kuukausi. 
Purkamiseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Yhdistyksen varat on purkauduttua käytettävä yhdistyksen kokouksen lähemmin päättämällä 
tavalla raviurheilun hyväksi naisohjastajien kouluttamiseen.

Paluu etusivulle